Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการดำเนินงานประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *แผนอัตรากำลังสามปี
   *แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
นายสมเจตน์ หนูหมาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเขา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  (ดู : 3)
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 35)
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 36)
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยได้ดำเนินการตามแผนงานที่ ๑ ในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ในหมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง (ดู : 41)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ๐๑/๒๕๖3 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ลงวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖3 (ดู : 86)
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนนคสล.สายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย ม.5 บ้านท่าเขา ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 126)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 129)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓
โดยได้ดำเนินการตามแผนงานที่ ๑ ในการอบรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน
ในหมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านลิพัง
ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ลิพัง. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย).
วันที่. 9 ธันวาคม. 2562. ณ. บริเวณ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังร่วมพิธีวางพวงมาลาและ
ถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 7
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครื่องแกง สุขาภิบาลอาหาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ หมู่ที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณบ้านท่าคลอง หมู่ที่3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เก็บขยะสองข้างทาง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 63)
ของดีมีในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
ยาสมุนไพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
น้ำตกหินแดง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเทียบเรือคลองวังกล้วย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเทียบเรือแหลมทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนหิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำลอดเขาติง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
   


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs