Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
 
แผนงาน
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการดำเนินงานประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *แผนอัตรากำลังสามปี
   *แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
รายงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยได้ดำเนินการตามแผนงานที่ ๑ ในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ในหมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง (ดู : 6) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 23) 16 ก.ย. 2563
วารสาร ภาษี (ดู : 30) 14 ก.ค. 2563
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย (ดู : 51) 8 ก.ค. 2563
ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 35) 8 ก.ค. 2563
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ดู : 45) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 33) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 35) 25 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 45) 10 เม.ย. 2563
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด ตรัง ฉบับที่ 3 (ดู : 43) 27 มี.ค. 2563
แจ้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว. (ฉบับที่ 2). จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. (COVID-19) (ดู : 41) 26 มี.ค. 2563
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 34) 13 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (เขาโต๊ะร่วง) และร่วมชมการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลิพัง และการแสดงมายากล (ดู : 44) 3 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ จาก ธนาคาร ธกส แจ้งผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่ถือบัตร ATM ชนิดแถบแม่เหล็กอยู่ในปัจจุบัน (รหัสบัตร 4 ตัว) (ดู : 94) 15 พ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุ คนพิการมาแสดงตน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 50) 14 ก.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดู : 15) 21 ส.ค. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดู : 21) 20 ส.ค. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" (ดู : 22) 19 ส.ค. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านเกษตรกรรม" (ดู : 18) 16 ส.ค. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านการแพทย์ไทย" (ดู : 20) 15 ส.ค. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านเกษตรกรรม" (ดู : 17) 14 ส.ค. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านภาษาและวรรณกรรม" (ดู : 21) 13 ส.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕62 (ดู : 55) 9 ส.ค. 2562
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุธศักราช 2562 (ดู : 46) 26 ก.ค. 2562
แบบสรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 14) 31 พ.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ขอความร่วมมือประชาชนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้แนวทางการประเมินและเครี่องมือประเมินคุณธรรม (ดู : 118) 7 พ.ค. 2562
แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจ (ดู : 11) 30 เม.ย. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 (ดู : 77) 23 เม.ย. 2562
การให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562 (ดู : 12) 19 มี.ค. 2562
โปรดช่วยกันป้องกันไฟป่า (ดู : 12) 9 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 81) 3 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องเจตนารมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 73) 22 พ.ย. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ขอเชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ถ้ำเขาติง ต.ลิพังอ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 70) 22 พ.ย. 2561
การให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 (ดู : 41) 9 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 765) 9 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย (ดู : 750) 5 ก.พ. 2560
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 628) 20 พ.ย. 2559
ประกาศ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู : 933) 15 พ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) (ดู : 612) 30 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (ดู : 597) 30 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) (ดู : 372) 20 มิ.ย. 2559
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 260) 20 มิ.ย. 2559
ประกาศประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 22559 (ดู : 414) 6 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 (ดู : 918) -2 ธ.ค. 2559
เปิดรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ รายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (ดู : 423) -1 ธ.ค. 2559
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 291) -2 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย (ดู : 502) 15 ธ.ค. 2559
เรื่อง ขอเชิญเข้ามาเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 595) 26 ธ.ค. 2559
โครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 577) 20 ธ.ค. 2559
โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรังหรือหินผุภายในหมู่ที่ 7 (สายนาใต้) (ดู : 377) 18 พ.ย. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (ดู : 116) 5 พ.ย. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดู : 679) 25 ก.ย. 2558
เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 99) 15 ก.ย. 2558
ประกาศ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู : 682) 28 ก.ค. 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเข่า ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดต (ดู : 105) 20 ก.ค. 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน (ดู : 311) 20 ก.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 99) 13 มิ.ย. 2557
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2553 (ดู : 96) 1 ธ.ค. 2553
 
 หน้า  1 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs