Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
 
แผนงาน
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการดำเนินงานประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *แผนอัตรากำลังสามปี
   *แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ผู้นำทำให้ดู ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 1) 30 ธ.ค. 2565
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566 (ดู : 6) 28 พ.ย. 2565
1 ธันวาคม วัน เอดส์ โลก (ดู : 11) 23 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 15) 23 พ.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 7) 15 พ.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 14) 15 พ.ย. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2566 - 2570 (ดู : 3) 14 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (ดู : 3) 11 พ.ย. 2565
ผลงานการศึกษาเรียนรู้ของถ้ำเขาติง (ดู : 4) 25 ต.ค. 2565
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 14) 7 ต.ค. 2565
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 14) 7 ต.ค. 2565
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยไม่มีคนดูแลในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ (ดู : 9) 3 ต.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 29) 27 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 51) 13 ก.ย. 2565
รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 (ดู : 33) 30 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำขนาดเล็กในลำน้ำ ลำคลอง (ดู : 4) 15 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาและห้ามทิ้งขยะลงสู่คูคลอง (ดู : 2) 15 ส.ค. 2565
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 30) 11 ส.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 26) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 32) 9 ส.ค. 2565
พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2565 (ดู : 21) 8 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 12) 4 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 11) 4 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 13) 4 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 35) 3 ส.ค. 2565
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประจำปี 2565 (ดู : 3) 25 ก.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าที่ควบคุมฉลากพ.ศ.2565 (ดู : 25) 24 ก.ค. 2565
กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 (ดู : 30) 24 ก.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 35) 22 ก.ค. 2565
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป (ดู : 30) 22 ก.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กาบริหารส่วนตำบลลิพังและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 26) 19 ก.ค. 2565
แจ้งคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565(ในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ที่ได้ชำระไว้ (ดู : 4) 7 ก.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 64) 5 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 2) 30 มิ.ย. 2565
ขยะอันตราย (ดู : 36) 24 มิ.ย. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 50) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 (ดู : 17) 16 มิ.ย. 2565
กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 (ดู : 18) 13 มิ.ย. 2565
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 51) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศอบต.ลิพัง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 57) 25 พ.ค. 2565
ประกาศอบต.ลิพัง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสารณะในมาตรการเร่งด่วน (ดู : 205) 25 พ.ค. 2565
ประกาศ อบต.ลิพัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 43) 25 พ.ค. 2565
นโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 55) 25 พ.ค. 2565
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 40) 24 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 39) 24 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 37) 24 พ.ค. 2565
การมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 37) 24 พ.ค. 2565
การแต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 39) 24 พ.ค. 2565
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 37) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 51) 23 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 57) 17 พ.ค. 2565
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่นปี 2565 (ดู : 81) 11 พ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 70) 27 เม.ย. 2565
การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) (ดู : 55) 4 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ดู : 55) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย-ลำชัน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 45) 31 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 39) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 55) 16 มี.ค. 2565
แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ดู : 74) 21 ก.พ. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 75) 10 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs