Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
 
แผนงาน
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการดำเนินงานประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *แผนอัตรากำลังสามปี
   *แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
รายงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 79) 23 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 25 มี.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ๐๑/๒๕๖3 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ลงวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖3 (ดู : 52) 25 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนนคสล.สายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย ม.5 บ้านท่าเขา ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 82) 3 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 91) 3 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 555) 8 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 98) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 98) 29 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 82) 29 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 131) 22 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 67) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 51) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 51) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (ดู : 53) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ดู : 50) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ดู : 43) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 52) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 51) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 50) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ดู : 53) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 (ดู : 50) 13 พ.ย. 2561
ประกาศรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 51) 13 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 48) 8 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 49) 8 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง – สะพานช้างตาย (ช่วงที่ 2) (ดู : 632) 16 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ – บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง (ดู : 584) 16 พ.ค. 2560
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 1033) 12 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ – ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง (ดู : 305) 25 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา (ดู : 620) 7 มี.ค. 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านล (ดู : 298) 10 ก.พ. 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 4 (ดู : 276) 10 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 4 (ดู : 212) 7 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านลิพัง-สี่แยกบ้านลิพ (ดู : 510) 30 ม.ค. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 1974) 30 ธ.ค. 2559
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 (ดู : 276) 2 พ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 (ดู : 289) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอู่หนิง หมู่ที่ 1 (ดู : 296) 30 พ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 (ดู : 293) 26 พ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่ารือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 (ดู : 412) 25 พ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 287) 16 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 580) 20 ม.ค. 2559
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน (ดู : 697) 28 ธ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)แบบ IPNetwork Camera (ดู : 165) 21 ธ.ค. 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 (ดู : 477) 18 ธ.ค. 2558
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( Ltax 3000 ) (ดู : 466) 1 ธ.ค. 2558
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ (ดู : 147) 20 ต.ค. 2558
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) (ดู : 73) 13 ต.ค. 2558
ราคากลาง 3 โครงการ (ดู : 225) 30 ก.ย. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) (ดู : 215) 28 ก.ย. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 116) 10 ส.ค. 2558
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา (ดู : 69) 8 ก.ค. 2558
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน (ดู : 413) 8 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคา (ดู : 103) 1 ก.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) (ดู : 128) 18 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ (ดู : 73) 9 มิ.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์ไอซีที ชุมชนตำบลลิพัง (ดู : 91) 5 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 82) 26 ก.พ. 2558
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (ดู : 59) 16 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง-นาเหนือ (ดู : 106) 6 ม.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานช้างตาย – ปากคลองลำขัน (ดู : 114) 28 ส.ค. 2557
 
 หน้า  1 |  2 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs