Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การป้องกันปราบปรามทุจริต
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การบริหารงานทั่วไป
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
นายธีรภาพ แสงกาศนีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
(089-290-2531)    ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง (ดู : 1)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 4)
ระเบียบสภาฯการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ (ดู : 11)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 8)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 53)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 6)
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 (ดู : 8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1-7 (ดู : 8)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง บูรณาการโครงการร่วมกับโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลิพังสัญจร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมี นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมตำบลลิพัง ร่วมพิจารณา (1) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (2) การจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (3) พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน (เขาโต๊ะร่วง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและประชาคมระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่6/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน ประธานเปิดประชุมสภา อบต.ลิพัง ครั้งแรก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 อบต.ลิพัง ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ในหมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)กิจกรรมรักษาความสะอาดในที่สาธารณะเก็บขยะสองข้างถนนสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ(พัฒนาคลองลิพัง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 261)
ของดีมีในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
ยาสมุนไพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
น้ำตกหินแดง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเทียบเรือคลองวังกล้วย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเทียบเรือแหลมทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนหิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำลอดเขาติง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs