Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ข้อมูลการท่องเที่ยวของ อบต.ลิพัง
 
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การป้องกันปราบปรามทุจริต
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การบริหารงานทั่วไป
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟู คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
นายธีรภาพ แสงกาศนีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
(089-290-2531)    ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ2567 (ดู : 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ดู : 3)
การรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ ศ 2566 (ดู : 13)
ขอเชิญประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู : 13)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 24)
ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ดู : 25)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และแบบรูปรายการก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 28)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มอบหมายให้ นายฉลอง วงศ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว่างพานพุ่ม และพิธีจดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะ เหลียน จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมในพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอปะเหลียน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง และประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง บูรณาการโครงการร่วมกับโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลิพังสัญจร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมี นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมตำบลลิพัง ร่วมพิจารณา (1) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (2) การจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (3) พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน (เขาโต๊ะร่วง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและประชาคมระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่6/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน ประธานเปิดประชุมสภา อบต.ลิพัง ครั้งแรก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 อบต.ลิพัง ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ในหมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 691)
ของดีมีในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
ยาสมุนไพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
เยือนถิ่นมานิ ศรีลิพัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินแดง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเทียบเรือคลองวังกล้วย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเทียบเรือแหลมทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนหิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำลอดเขาติง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง คลิ๊กที่นี่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs