Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
งานบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การบริหารงานทั่วไป
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง (ดู : 1) 21 มี.ค. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 4) 7 มี.ค. 2566
ระเบียบสภาฯการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ (ดู : 11) 22 ก.พ. 2566
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู : 8) 20 ก.พ. 2566
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 53) 17 ม.ค. 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ดู : 31) 17 ม.ค. 2566
เพิกถอนป่าชุมชน ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 (ดู : 2) 13 ม.ค. 2566
ผู้นำทำให้ดู ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 42) 30 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 7) 27 ธ.ค. 2565
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ร่วมแสดงความยินดีแด่ วิทยาลัยการอาชีพประเหลียน ได้รับราวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 11) 27 ธ.ค. 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift olity) (ดู : 12) 27 ธ.ค. 2565
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลิพัง ร่วมกับกำนันตำบลลิพังและสมาชิกสภาตำบลลิพัง ส่งมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนพร้อมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้แก่ศาสนสถานในพื้นที่ตำบลลิพัง ซึ่งได้แก่...วัดทุ่งปาหนัน,วัดเขาติง และสำนักสงฆ์บ้านหินจอก (ดู : 11) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 19) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 18) 16 ธ.ค. 2565
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง นำโดยนายธีรภาพ แสงกาศนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันรวมพลังเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน (ดู : 15) 9 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 (ดู : 18) 9 ธ.ค. 2565
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน วัดทุ่งปาหนัน ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 24) 6 ธ.ค. 2565
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566 (ดู : 17) 28 พ.ย. 2565
1 ธันวาคม วัน เอดส์ โลก (ดู : 21) 23 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 49) 23 พ.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 22) 15 พ.ย. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 22) 15 พ.ย. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2566 - 2570 (ดู : 19) 14 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (ดู : 11) 11 พ.ย. 2565
ผลงานการศึกษาเรียนรู้ของถ้ำเขาติง (ดู : 19) 25 ต.ค. 2565
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 23) 7 ต.ค. 2565
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 21) 7 ต.ค. 2565
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยไม่มีคนดูแลในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ (ดู : 16) 3 ต.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 38) 27 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 58) 13 ก.ย. 2565
รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 (ดู : 40) 30 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำขนาดเล็กในลำน้ำ ลำคลอง (ดู : 12) 15 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาและห้ามทิ้งขยะลงสู่คูคลอง (ดู : 12) 15 ส.ค. 2565
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 39) 11 ส.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 32) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 40) 9 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการไข้เลือดออก (ดู : 22) 8 ส.ค. 2565
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 30) 8 ส.ค. 2565
พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2565 (ดู : 28) 8 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 19) 4 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 18) 4 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 20) 4 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 43) 3 ส.ค. 2565
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประจำปี 2565 (ดู : 12) 25 ก.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าที่ควบคุมฉลากพ.ศ.2565 (ดู : 37) 24 ก.ค. 2565
กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 (ดู : 38) 24 ก.ค. 2565
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 42) 22 ก.ค. 2565
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป (ดู : 38) 22 ก.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กาบริหารส่วนตำบลลิพังและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 33) 19 ก.ค. 2565
แจ้งคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565(ในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ที่ได้ชำระไว้ (ดู : 12) 7 ก.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 72) 5 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 10) 30 มิ.ย. 2565
ขยะอันตราย (ดู : 43) 24 มิ.ย. 2565
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 56) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 (ดู : 23) 16 มิ.ย. 2565
กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 (ดู : 24) 13 มิ.ย. 2565
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 59) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศอบต.ลิพัง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 64) 25 พ.ค. 2565
ประกาศอบต.ลิพัง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสารณะในมาตรการเร่งด่วน (ดู : 214) 25 พ.ค. 2565
ประกาศ อบต.ลิพัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 52) 25 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs