Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
งานบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การบริหารงานทั่วไป
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 4) 1 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 6) 24 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 (ดู : 8) 16 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 8) 3 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1-7 (ดู : 8) 19 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) (ดู : 8) 18 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 13 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ดู : 9) 4 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 11) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๖ สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 8) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๖ สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 29 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๖ สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง (ดู : 12) 23 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 19) 8 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 (ดู : 24) 10 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 25) 6 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม 2565 ถึง กันยายน พ.ศ 2565 (ดู : 18) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70) 19 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (ดู : 19) 9 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 24) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 17) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง เมฆเกตุ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 23) 7 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเทียม-บ้านนายครุฑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 18) 7 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย (ดู : 17) 6 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 18) 27 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 19) 22 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเทียม-บ้านนายครุฑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 19) 18 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง เมฆเกตุ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 18) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 18 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง (ดู : 37) 18 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 31) 5 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 32) 24 มิ.ย. 2565
ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนดินแดง (ดู : 60) 2 มิ.ย. 2565
รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 34) 1 มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง - นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 72) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ. 85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82) 7 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 152) 23 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 274) 23 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 140) 25 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 286) 25 มี.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ๐๑/๒๕๖3 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ลงวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖3 (ดู : 286) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 57) 24 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนนคสล.สายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย ม.5 บ้านท่าเขา ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 369) 3 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (ดู : 397) 3 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง (ดู : 703) 8 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 238) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 454) 29 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 238) 29 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 368) 22 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 204) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 180) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 185) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (ดู : 188) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ดู : 185) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ดู : 175) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 189) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 181) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 182) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ดู : 179) 13 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs