Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   โครงสร้างส่วนราชการ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   วัฒนธรรมองค์กร
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   ระบบฐานข้อมูล Back Office
   แผนแม่บทสารสนเทศ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ข้อมูลการท่องเที่ยวของ อบต.ลิพัง
 
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
งานบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
   *แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   *มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
   *แผนยุทธศาสตร์
   *แผนพัฒนาท้องถิ่น
   *ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
   *แผนพัสดุประจำปี
   *แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   *การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   *คู่มือการปฏิบัติงาน
   *คู่มือบริการประชาชน
   *ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
   *การจัดการความรู้
   *ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน
   *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   *ปัญหาความต้องการของประชาชน
   *ภาษีที่ควรรู้
   *นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   *งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   *ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   *กิจการสภา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน
   *รายงานทางการคลัง
   *รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การบริหารงานทั่วไป
   *สถิติการให้บริการประชาชน
   *รณรงค์ประชาสัมพันธ์
   *ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
   *มาตรการประหยัดพลังงาน
   *ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงาน
   *รายงานผลการดำเนินงาน
   *รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   *รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
   *การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   *มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
   *หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   *รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   *การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กร
   *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   *รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   *คุณธรรมและความโปรงใส ของ อบต.
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟู คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 24 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 24) 19 ต.ค. 2566
ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) 12 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ดู : 25) 2 ต.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และแบบรูปรายการก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 28) 18 ก.ย. 2566
ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ วันที่ 13 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 (ดู : 25) 13 ก.ย. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และแบบรูปรายการก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 23) 12 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ดู : 29) 8 ก.ย. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 7 ก.ย. 2566
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 28 ส.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 37) 9 ส.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 8 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ดู : 43) 4 ส.ค. 2566
ประกาศ สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 39) 27 ก.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 (ดู : 35) 20 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ดู : 37) 13 ก.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64) 22 มิ.ย. 2566
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ร่างแบบรูปรายการก่อสร้าง และร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ดู : 395) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ-คลองวังกล้วย หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง (ดู : 34) 9 มิ.ย. 2566
ประกาศสรุปผลการประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 (ดู : 37) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 33) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ดู : 63) 25 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 26) 24 พ.ค. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ (ดู : 28) 15 พ.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (ดู : 27) 8 พ.ค. 2566
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน (ดู : 33) 28 เม.ย. 2566
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย (ดู : 48) 24 เม.ย. 2566
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 62) 11 เม.ย. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256 (ดู : 53) 7 เม.ย. 2566
การตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 57) 31 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง (ดู : 49) 28 มี.ค. 2566
ะกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก (ดู : 41) 24 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนเขาติง-สุสานลิง หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา (ดู : 43) 16 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 (ดู : 43) 15 มี.ค. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 48) 1 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 47) 24 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 (ดู : 51) 16 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 49) 3 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1-7 (ดู : 47) 19 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) (ดู : 52) 18 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 13 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ดู : 42) 4 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 48) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๖ สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 43) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๖ สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 85) 29 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๕-๐๐๖ สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง (ดู : 59) 23 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 65) 8 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 (ดู : 69) 10 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 69) 6 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม 2565 ถึง กันยายน พ.ศ 2565 (ดู : 61) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 114) 19 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน (ดู : 59) 9 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 68) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 59) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง เมฆเกตุ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 63) 7 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเทียม-บ้านนายครุฑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 52) 7 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ ๗ บ้านทางสาย (ดู : 53) 6 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ ๖ บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 64) 27 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ ๕ บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 62) 22 ส.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180โทรศัพท์ : 075-204435 โทรสาร : 075-204435
Copyright © 2018. www.lipung.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs