ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
848
5 ตุลาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง