กองช่าง
 • ว่าง

  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

 • นายคมกฤช ขวัญนิมิตร

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายกฤษฎิ์ เพ็ชรนวล

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายภานุพงษ์ เพชร์พรหม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นางสาวสาริยา อ่อนประสงค์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเจริญ ขนานเภา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายอำนวย ปิ่นทองพัน

  คนงาน