คณะผู้บริหาร
 • นายธีรภาพ แสงกาศนีย์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

  โทร. 089-290-2531

 • นายฉลอง วงศ์ทอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

  โทร. 061-226-4181

 • นายสมาน สมจริง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

  โทร. 085-6900815

 • นายอับดุลโดด หวันยาหวา

  เลขานุการ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

  โทร. 090-2242051