กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา ปก/ชก

 • ว่าง

  ครู ค.ศ.1

 • นางสาวจรวยพร เตยแก้ว

  ครู ชำนาญการ

 • น.ส.วิลา แก้วศรี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.อภิญญา พลพัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวเบญญทิพย์ ศรีวิลัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ