สำนักปลัด
 • นางอริสรา นพรัตน์

  นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

 • นางสาวมณธิรา หนูเริก

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวอรอุมา ด้วงแก้ว

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวอภิรดี ทองสวัสดิ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง

 • นางสุดาวดี จิตรจำนงค์

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางอภิญญา อินทะมาระ

  นักวิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวยุวดี หมีนพราน

  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

 • นางสาวขนิษฐา พายับ

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวอุทัยวัล พายับ

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายประพันธ์ หนูหัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • -ว่าง-

  ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

 • นายถนอม เดชะ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิศิฐ พลแสง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายไพวรรณ สุวรรณสิทธิ์

  คนงานทั่วไป

 • นายกิตติพงษ์ ศรีจันทร์

  คนงาน