สมาชิกสภา
 • นายสมนึก ชูแก้ว

  ประธานสภา

 • นายเอกสิทธิ์ คำคง

  รองประธานสภา

 • นายบุญโชค รักธรรม

  เลขานุการสภา

 • นายอุหมัด เส็นขาว

  ส.อบต.ม.1

 • นายสมนึก ชูแก้ว

  ส.อบต.ม.2

 • นายสมชาย เพชรนวล

  ส.อบต.ม.3

 • นายถาวร แก้วพิทักษ์

  ส.อบต.ม.6