องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่อยู่ หมู่2 ถ.ตรัง-สตูล ต.ลิพัง อ.ปะเลียน จ.ตรัง 92180 โทร 075-204435 โทรสาร 075-204435 ::: ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

นายธีรภาพ แสงกาศนีย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

089-290-2531

นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

ปลัด อบต.ลิพัง

086-9592453

  • วิสัยทัศน์

    “ลิพังเมืองแห่งความสุข มุ่งโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้าพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมท่องเที่ยวยั่งยืนฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษาดี บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเพรียงประชาร่วมคิดร่วมทำ น้อมนำหลักธรรมาภิบาล”

ข่าวสารชาวอบต.ลิพัง

กิจกรรมชาวอบต.ลิพัง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ลิพังปันรักษ์ให้โลก
26 มีนาคม 2567

พี่น้อง อบต.ลิพัง เราดูแล

7
หมู่
6,276
ประชากร
127
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)