กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ._การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ._การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4
7 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดชำนาญ
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดชำนาญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสอบสวย การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2)
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
20 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
20 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
20 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนตำบล
15 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
9 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
9 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563
9 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
9 เมษายน 2564

0


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
พรบระเบีนยบบริหารบุคลส่วนท้องถิ่น
13 มิถุนายน 2562

0


พรบระเบีนยบบริหารบุคลส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ