หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

  โทรศัพท์ 086-9592453

 • นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

  โทรศัพท์ 081-3962811

 • นางอริสรา นพรัตน์

  หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น
  องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

  โทรศัพท์ 088-9917134

 • นางดรรชนี นุ่นรักษา

  นักบริหารงานคลังระดับต้น

  โทรศัพท์ 083-5083533

 • นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา <BR>โทรศัพท์081-3962811

 • ว่าง

  นักบริหารงานช่างระดับต้น