อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
9 เมษายน 2564

0


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
อำนาจหน้าที่ - สำนักปลัด
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ - สำนักปลัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อำนาจหน้าที่ - ส่วนการคลัง
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ - ส่วนการคลัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อำนาจหน้าที่ - ส่วนโยธา
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ - ส่วนโยธา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อำนาจหน้าที่ - ส่วนการศึกษา
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ - ส่วนการศึกษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อำนาจหน้าที่
1 พฤศจิกายน 2561

0


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 ) มาตรา 66-68 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล 
มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
 
เอกสารแนบ