มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10 กุมภาพันธ์ 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
10 กุมภาพันธ์ 2566

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 มีนาคม 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการการใช่ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9 กรกฎาคม 2563

203


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการใช่ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการ อปท 2562
8 กรกฎาคม 2563

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการ อปท 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้แจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต
8 กรกฎาคม 2563

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้แจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
8 กรกฎาคม 2563

188


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
7 กรกฎาคม 2563

206


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับแจ้งการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
3 กรกฎาคม 2563

223


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับแจ้งการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
22 มกราคม 2563

205


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
8 ตุลาคม 2562

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
26 สิงหาคม 2562

191


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการการการป้องการรับสินบน
26 มิถุนายน 2562

281


มาตรการการการป้องการรับสินบน

เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3 มิถุนายน 2562

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3 มิถุนายน 2562

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
22 เมษายน 2562

191


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการครวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ของ อบต.ลิพัง
7 มกราคม 2562

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการครวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ของ อบต.ลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
12 พฤศจิกายน 2561

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3 ตุลาคม 2561

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ