รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
21 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
23 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ