รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานการใช้จ่ายรสม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
29 เมษายน 2564

0


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานการใช้จ่ายรสม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
9 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพัง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ