การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการะบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 เมษายน 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการะบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลผลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
24 เมษายน 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลผลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
24 เมษายน 2566

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลผลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
24 เมษายน 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลผลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ