วัฒนธรรมองค์กร
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการแก้ไขปัญหาทุจริต
22 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการแก้ไขปัญหาทุจริต ได้ที่นี่

วัฒนธรรมองค์กร
13 มิถุนายน 2562

0


วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังรวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ เทศบาลจึงได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กร ไว้ดังนี้

1. การมีเหตุผล ใฝ่การหาความรู้

2. คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม

3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

4. เคารพกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน

5. มีแผนการทำงานชัดเจน มุ่งพัฒนาท้องถิ่น

 

 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
8 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี2558
30 พฤศจิกายน 542

0


 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี2558

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
๑.       อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายท่าคลอง – ปากคลอง (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๓
 
๒.      อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตามโครงการก่อสร้างถนนผิวเรียบสายสามแยกไม้บ้อง หมู่ที่ ๕
 
๓.      โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอู่หนิง หมู่ที่ ๑
 
๔.      โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนากลาง หมูที่ ๓
 
๕.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ ๒
 
๖.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง หมู่ที่ ๓
 
๗.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา หมู่ที่ ๔
 
๘.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ ๗
 
๙.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อค หมู่ที่ ๗
 
๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ ๗
 
๑๑.  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑
 
๑๒.  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
 
๑๓.  โครงการก่อสร้างป้อมยาม ชรบ.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
 
๑๔.  โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.ลิพัง  หมู่ที่ ๒
 
๑๕.  โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕
 
๑๖.  โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาสายทอนตีน หมู่ที่ ๖
 
๑๗.  โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาสายปากทางหินจอก – ป่าพะยอม หมู่ที่ ๖
 
๑๘.  โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาเก่าไปติดตั้งที่จุดใหม่ หมู่ที่ ๕
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 
๑.       จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 
๒.       จัดกิจกรรมเนื่องในวันฮารีรายอ
 
๓.      โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม
 
๔.      โครงการเดินทางไปประกอบพิธีอิจติมะของศาสนาอิสลาม
 
๕.      โครงการจัดพิธีเข้าสุนัตหมู่
 
๖.      โครงการมอบทุนการศึกษาเด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช
 
๗.      โครงการจัดงานชุมชนสัมพันธ์วันสงกรานต์
 
๘.      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
 
๙.      โครงการจัดซื้อหนังสือคู่มือ แบบเรียนสำหรับเด็กอนุบาลหรือปฐมวัย
 
๑๐.  โครงการจัดซื้อชุดนักเรียนเด็กอนุบาลหรือปฐมวัย
 
๑๑.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ตามโครงการจ้างครูสอนนักเรียน
 
๑๒.  อุดหนุนอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านลิพัง ตามโครงการอบรมศาสนาและจริยธรรม และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
 
๑๓.  อุดหนุนวัดทุ่งปาหนัน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเรือพระวัดทุ่งปาหนัน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 
๑.      โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
 
๒.      โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน
 
๓.      โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาป้องกันยาเสพติด
 
๔.      โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
 
๕.      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
๖.      โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยยุง
 
๗.      อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อำเภอปะเหลียนตามโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
๘.      อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลลิพัง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒
 
๙.      อุดหนุนชมรมกีฬาพื้นบ้านลิพังตามโครงการส่งทีมนักกีฬาแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์
 
๑๐.  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7
 
๑๑.  อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลลิพัง ตามโครงการสานใจ สานสัมพันธ์ วันครอบครัว
 
๑๒.  อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลลิพังตามโครงการเข้าร่วมงานวันสตรีสากลและงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๑๓.  สงเคราะห์คนชรา
 
๑๔.  สงเคราะห์คนพิการ
 
๑๕.  สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
๑๖.  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2
 
๑๗.  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7
 
๑๘.  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาติง หมู่ที่ 5
 
๑๙.  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านทุ่งปาหนัน ศพด.บ้านลิพัง ศพด.บ้านท่าเขา
 
๒๐.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตามโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
๒๑.  อุดหนุนโรงเรียน ตชด. บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
 
๒๒.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ อำเภอปะเหลียน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
๑.      จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
 
๒.      ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3  คน
 
๓.      ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๔ คน
 
ปัญหาและความต้องการ ม.7
30 พฤศจิกายน 542

0


ปัญหาและความต้องการ ม.7
๑.  โครงการอุดหนุนกลุ่มทำขนมหมู่ที่ ๗ เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องทำขนมจีน และเครื่องตีไข่สำหรับทำขนม
 
          จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท              
 
     ๒.  โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อประกอบการของกลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 
     ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาโต๊ะกา
 
     ๔.  โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมู่ที่ ๗ เป็นลานอเนกประสงค์
 
๕.  โครงการจัดระบบประปาภายในหมู่บ้าน
 
๖.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกทั่วหมู่บ้าน
 
๗.  โครงการจัดระบบกำจัดขยะภายในหมู่บ้าน
 
๘.  โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ
 
๙.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สองข้างทาง (ม.๑ และ ม.๗)
 
๑๐.  โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (โรงรมยางทุ่งชนควาย)
 
๑๑.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า (สายวังช้างเพิ่ม ๑ เสา ๓ หลัง , สายท่าอิฐเพิ่ม ๓ เสา ๑ หลัง)
 
๑๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ทอนโต๊ะหยี ๓ ดวง , สายเขาโต๊ะกา, สายข้างโรงเรียนลิพัง ๓ ดวง
 
๑๓.โครงการจัดอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
 
๑๔.โครงการตั้งด่านตรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๐,๐๐๐  บาท)
 
๑๕.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาติง (ห้องน้ำ ปรับปรุงศาลาที่พัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูตัวหนอน)
 
๑๖.โครงการอาเซียนศึกษาประจำหมู่บ้าน
 
๑๗.โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ม.๗
 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ