ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

จ้างทำป้ายรณรงค์ ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-01

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-29

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือ เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ (บ้านน้าโจ๋ย) และเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

จ้างจัดจ้างน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ และขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุน้ำยาเหลวระเหยดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-04

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

จ้างเหมารถบัสโดยสายไม่ประจำทางมีเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-29

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-04

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

2024-02-27

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-01

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-04

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23