วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
8 พฤศจิกายน 2561

0


ลิพังเมืองแห่งความสุข  มุ่งโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้าพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง 

ส่งเสริมท่องเที่ยวยั่งยืนฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษาดี บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมเพรียงประชาร่วมคิดร่วมทำ น้อมนำหลักธรรมาภิบาล”