*คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้
1 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
20 กันยายน 2566

24


คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เอกสารแนบ
คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
16 มีนาคม 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 มีนาคม 2565

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16 มีนาคม 2565

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
17 กรกฎาคม 2563

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนศูนย์รับแจ้งการทุจริตและประพฤติมืชอบ ขอเจ้าหน้าที่รัฐ
17 มิถุนายน 2563

198


คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนศูนย์รับแจ้งการทุจริตและประพฤติมืชอบ ขอเจ้าหน้าที่รัฐ

เอกสารแนบ