คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
24 มีนาคม 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/พิการ
12 เมษายน 2565

107


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/พิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
7 พฤษภาคม 2564

198


คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
9 เมษายน 2564

169


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
9 เมษายน 2564

1


แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

เอกสารแนบ