*มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภท บริหารท้องถิ่น
3 มกราคม 2563

0


1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

เอกสารแนบ
ประเภท วิชาการ
3 มกราคม 2563

0


3101 นักจัดการงานทั่วไป   (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                       3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                             3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                    3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                   3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)      

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                   3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                              3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                             3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)       

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                      3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                        3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)          

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)                      3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                          3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                          3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)          

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     

ประเภท ทั่วไป
3 มกราคม 2563

0


4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)                      4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)          4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                     4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                         4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)               4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                             4606เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)       

4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)    4608เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4609เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                   4610สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         4702นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)    

4703นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                       4704นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4705นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                   4706นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4707เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                 4708นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)             

4709นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)         

4802เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)                      4803เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4804เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                               4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)