การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
21 มีนาคม 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและประชาชาคมระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่6/2565 ขององค์การการบริหารส่วนตำบลลิพัง
7 เมษายน 2565

110


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและประชาชาคมระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่6/2565 ขององค์การการบริหารส่วนตำบลลิพัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 เมษายน 2565

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ดด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างเเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 กันยายน 2564

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างเเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
17 มกราคม 2563

166


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ