ภาพกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
1150
15 พฤศจิกายน 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง