ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินแบบ ผ้าไทย ผ้าถิ่น
809
12 ธันวาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมเดินแบบ ผ้าไทย ผ้าถิ่น "พัสตราภรณเลอค่า ภูษาศิลปถิ่นเมืองตรัง" ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง