ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ตุลาคม 2566

394


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่